Category: Bez kategorii

cze
16

Negocjacje

NEGOCJACJE jest to sztuka porozumiewania się. Dwustronny proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia, które usatysfakcjonuje wszystkie strony zaangażowane w sprawę, jest to proces poszukiwania takiego rozwiązania, na które wszystkie strony wyrażą zgodę.

Jednym z istotnych elementów mojej pracy są negocjacje .

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się , którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji.

To proces z którym spotykamy się dość często, jednak różnie sobie z nim radzimy

Na codzień możesz nawet nie mieć świadomości, że ustalenie warunków „zagadnienia” to proces negocjacji, znalezienie dogodnego rozwiązania dla wszystkich stron. 

Jak radzicie sobie negocjując ? 

  • W domu
  • W pracy 
  • W biznesie 
  • Z dziećmi, Partnerem, Rodzeństwem, Rozdzicami, Znajomymi?

mar
10

Hipoteka

Hipoteka  to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. 

Uprawniony z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny, natomiast właściciela nieruchomości obciążonej określa się mianem dłużnika hipotecznego.

Hipoteka zabezpiecza jedną lub więcej wierzytelności, wynikających lub mogących wynikać z określonego stosunku prawnego. Wyjątkowo może zabezpieczać wierzytelności wynikające z więcej niż jednego stosunku, gdy służy zabezpieczeniu finansowania jednego przedsięwzięcia przez kilku wierzycieli.

Hipoteka może być ustanowiona w drodze czynności prawnej lub na podstawie orzeczenia sądu, lub decyzji odpowiedniego organu podatkowego – Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS . Hipoteka powstaje dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej- wpis ten ma więc charakter konstytutywny. 

Hipotekę ujawnia się w dziale IV księgi wieczystej.

Źródło – wikipedia 

Interesuje Cię zagadnienie dotyczące hipoteki, rodzajów hipotek i praktycznego zastosowania??? 

Chętnie podzielę się wiedzą na ten temat.

Czynsz to  prawna nazwa świadczenia należnego z tytułu najmu lub dzierżawy. Wartość czynszu może być ustalona w pieniądzu lub naturze. Czynsz z założenia jest świadczeniem okresowym. 

💡Czynszem potocznie określane są comiesięczne opłaty administracyjne, uiszczane na rzecz zarządcy lub spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Każda oferta wynajmu nieruchomości zawiera dwa rodzaje opłat – określoną kwotę dla właściciela mieszkania oraz czynsz. 

Poszukujesz  oferty wynajmu nieruchomości? 

Może któraś z moich przypadnie Ci do gustu a może chciałbyś abym poszukała Najemcy – zadzwoń.

Ze sprzedażą nieruchomości często  wiąże się podpisanie umowy przedwstępnej oraz określenie kwoty wpłaty. 

Należy zadecydować : zaliczka czy zadatek? 

Jedno słowo a jaka rozbieżność . 

A jednak to właśnie słowo: zaliczka lub zadatek robi dużą różnicę jeśli chodzi o konsekwencje, w sytuacji gdyby umowa nie doszła do skutku. 

Poniżej mała ściąga.

ZADATEK

Jest to określona kwota lub rzecz, jaką jedna ze stron daje drugiej przy zawarciu umowy. W przypadku zadatku niewywiązanie się z umowy prowadzi do konieczności wypłaty rekompensaty zarówno przez jedną jak i drugą stronę umowy. 

ZALICZKA

Jest to kwota, która zostaje zaliczona na poczet przyszłych świadczeń wynikających z zawartej umowy między stronami. 

Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku, gdy umowa nie dojdzie do skutku, niezależnie od tego, która ze stron zawiniła. 

Zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie strony umowy ustaliły inaczej. 

STAN DEWELOPERSKI (STAN SUROWY ZAMKNIĘTY)

Etap prac budowlanych – ostatni przed właściwym wykończeniem nieruchomości. Zakres prac stanu surowego zamkniętego obejmuje miedzy innymi pokrycie dachu, wszelkie prace dekarskie i blacharskie na dachu, montaż orynnowania, montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej. 

Umowa przedwstępna  sprzedaży domu lub mieszkania jest dokumentem zabezpieczającym interesy stron do czasu podpisania ostatecznej umowy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że umowa przedwstępna jest dość często stosowana, szczególnie w przypadku transakcji na rynku nieruchomości. 

Umowa przedwstępna zgodnie z kodeksem cywilnym to taka umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy  (tzw. umowy przyrzeczonej). 

Podobnie jak w przypadku negocjowania i zawierania każdej innej umowy ważne aby dopilnować, żeby była ona ważna i wiążąca. 

Brak w umowie przedwstępnej istotnych postanowień umowy przyrzeczonej skutkować będzie nieważnością umowy przedwstępnej. 

O szczegóły odpowiednich zapisów w umowie dba m.in. Pośrednik.

To słowo bardzo często pojawia się w naszym życiu codziennym i ma wiele znaczeń.

Przykładowo każdy z nas spotkał się w swoim życiu z ofertą pracy, ofertą  handlową, ofertą spotkania, ofertą wakacji, ofertą podróży , ofertą nieruchomości  czy też ofertą zakupu ruchomości lub nieruchomości

Z definicji OFERTA to jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem. 

Oświadczenie woli zgodnie z art. 66&1 k.c. musi zawierać istotne postanowienia przyszłej (oferowanej) umowy. 

Przykład z mojej pracy zawodowej : 

-oferta zakupu nieruchomości najczęściej składa się z następujących elementów : 

-dane nieruchomości której dotyczy oferta

-data złożenia oferty

-propozycja ceny zakupu

-forma płatności

-terminy płatności , termin realizacji umowy

-termin ważności oferty

-dodatkowe warunki oferty

-dane/podpis  Oferenta

To ogólny zarys Oferty zakupu, każda jest bardzo indywidualna i szyta na miarę  stron transakcji a bezpieczeństwo transakcji to podstawa. 

Interesuje Cię ten temat, chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się szczegółów zadzwoń lub napisz

N …. jak NIERUCHOMOŚĆ 

Na co dzień   mówi się  o wycenie nieruchomości , posiadaniu nieruchomości, obrocie nieruchomościami, jednak czym właściwie jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje ?????
Dziś postaram się przybliżyć ten temat. 

NIERUCHOMOŚĆ – nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności – z definicji, 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.). 

Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje nieruchomości: 

-GRUNTOWA – część powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiotu własności 
-BUDYNKOWA – budynki trwale z gruntem związane jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności 
-LOKALOWA – część budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności 

Poza 3 podstawowymi rodzajami nieruchomości, kodeks cywilny wyodrębnia dodatkowo nieruchomość rolną. 

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA – stosownie do art. 461 k.c. nieruchomości rolne (grunty rolne) to takie, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. 

Żródło – KC, UoGN, Wikipedia

Mieszkanie – z definicji mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi,  umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. 

Mieszkanie w świetle ustawy o własności lokali  to lokal mieszkalny.

Rodzajów własności jeśli chodzi o mieszkania to:

– MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE

– MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE

– MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE

– LOKAL KOMUNALNY

Mieszkanie własnościowe- w takim przypadku musi być ono wpisane do księgi wieczystej. 

Zarządzaniem budynkami z tego typu lokalami zajmuje się wspólnota mieszkaniowa. 

Mieszkania wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową,  wykupione od spółdzielni to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, takie mieszkanie może mieć założoną księgę wieczystą. 

Ceny mieszkań należących do spółdzielni mieszkaniowej oraz tych w pełni własnościowych są dziś bardzo wyrównane.  

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe, które wpisano do ksiąg wieczystych mogą być brane pod zastaw przy uzyskiwaniu kredytu hipotecznego, podobnie jak mieszkanie własnościowe. 

Zarówno prawo własnościowe do lokalu jak i prawo spółdzielcze własnościowe w zakresie zbywalności wiele nie różnią się od siebie, w obydwu przypadkach przy sprzedaży mieszkania konieczne jest zawarcie aktu notarialnego. 

Obydwa prawa są zbywalne, dziedziczne i podlegają egzekucji.

wrz
16

Lokal

Lokal  to wydzielona część budynku 🏢służąca celom mieszkaniowym 🏠lub innym🏬 (usługowym, produkcyjnym, handlowym) albo użytkowym (garaż🚗). 

Lokal może składać się z dwóch lub większej liczby pomieszczeń. 

Samodzielny lokal może stanowić przedmiot odrębnej własności, czyli nieruchomość lokalową – zgodnie z definicją . 

Czym jest lokal mieszkalny🧐?

Zgodnie z ustawą o własności lokali, lokal mieszkalny to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Może on stanowić odrębny przedmiot własności jeżeli jest wyodrębniony z nieruchomości.

transparentPixel.gif

Czym jest lokal użytkowy🧐?

Lokal użytkowy to część budynku składająca się z jednego lub więcej pomieszczeń, wydzielona stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, nie będący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym czy gospodarczym. Lokalem użytkowym będzie więc na przykład pomieszczenie biurowe, gabinet lekarski, lokal sklepowy, lokal produkcyjny czy magazyn. Lokale użytkowe muszą spełniać szereg surowych wymogów, zależnie od prowadzonej w nich działalności.